นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อพร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นางเพ็ง ชัชวาลย์ ณ วัดศรีสวาทบ้านท่ามะนาว

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ
นางเพ็ง ชัชวาลย์ ณ วัดศรีสวาท โดยมีนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายจิต ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภา นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภา
นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์