นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อและคณะ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค ในระดับเขตและจังหวัดเลยในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค
ในระดับเขต และจังหวัดเลย ในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ยังขยายเขตไม่ครอบคลุมในตำบลนาอ้อ
และน้ำที่ยังไม่สามารถจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าอีกไม่นานชาวตำบลนาอ้อ
จะมีทางเลือกในการใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทั้งตำบลนาอ้อ