นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาและเลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา
ณ. หอประชุม เทศบาลตำบลนาอ้อ