นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลอกรางระบายน้ำ ซอยดอนหอ หมู่ที่1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายจิตต์ ศรีทรงเมือง นายสามารถ ราชโยธา
นายวิเศษ งอกพิลัย นางหนูพลอย หะธรรมวงค์ พร้อมทั้ง นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ลอกรางระบายน้ำ ซอยดอนหอ หมู่ที่1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง