นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าฝ่ายพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ทำบุญออกพรรษา วัดศรีสะเกษ บ้านท่ามะนาว

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภา นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภา
นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอนัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ได้ทำบุญออกพรรษา ณ วัดศรีสะเกษ บ้านท่ามะนาว ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านท่ามะนาว ม.4