นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับชั้นป

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย ประธานกรรมการสถานศึกษา นายชาญชัย จันภูถิ่น นายนพรัตน์ ชัชวาลย์ นางวาสนา อาษาศรี กรรมการสถานศึกษา นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสมใจ ปิตุโส ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานะการณ์โควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง