นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายดา ชัชวาลย์ ผู้วายชนม์ ม.1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายดา ชัชวาลย์ ผู้วายชนม์ ม.1 โดยจะทำการฌาปนกิจ ณ วัดธรรมวราลังการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.