นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีในจังหวัดเลย ในการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีในจังหวัดเลย ในการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงษ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย และนายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลยเป็นคณะกรรมการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ