นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทำเจลแอลกอฮอล์และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทำเจลแอลกอฮอล์และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน