นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพาสติก และการกำจัดขยะ ที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพาสติก และการกำจัดขยะ ที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ โดยมี นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมสังเกตการณ์