นาอ้อตำบลแห่งคุณธรรม 16-2-2564

เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย  จัดโครงการส่งเสริมความสมานฉันท์ของคนในชาติ  “นาอ้อตำบลแห่งคุณธรรม”  เพื่อส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม  ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ปปช.ประจำจังหวัดเลย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กกต.ประจำเทศบาลตำบลนาอ้อ  ส่วนราชการภายในตำบลนาอ้อ  ได้รับเกียรติจากนายกิตติคุณ บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และได้มีการลงนามร่วมกัน ระหว่าง หัวหน้าสำนักงาน ปปช.  นายทวิชาติ นิลกาญจน์     ผู้แทนจาก สนง.กกต.ประจำจังหวัดเลย  นายเฉลียว  วงษ์สาวัตร  ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย  นายไพรัช จันทร์แสง ผอ. รพ.สต.  นางชมพูนุท  อินอ่ำ  ผอ.เลือกตั้งประจำเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้นำชุมชน  และที่สำคัญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ให้เกียรติล้างมือและลงนามร่วมกัน  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา