นำชี้แนวเขต กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อตำรวจจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้จังหวัดเลย

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาเทศบาล นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาเทศบาล นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอาลีญา รามศิริ นิติกร และนายแสงเพ็ชร ภักมี นายช่างโยธา ได้นำชี้แนวเขต กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อตำรวจจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้จังหวัดเลย ที่ดินจังหวัดเลย และผู้เกี่ยวข้อง