ปช.ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ 8 ต.ค. 2563

วันที่ 8  ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ครังที่ 3/2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องกับแม่ค้า ในการติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์