ปฏิญญาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อน เทศบาลตำบลนาอ้อ สู่เทศบาลคุณธรรม