ประชุมกรรมการ LTC 21-10-2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอ้อ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 2 เรื่อง คือ 1.รายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ 2.การพิจารณาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ รอบที่ 1 ปี 2564