ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6

วันที่ 13 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1.เรื่องการสร้างตลิ่งแม่น้ำเลย 2.สรุปเรื่องการใช้น้ำของกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564 โดยมีนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานที่ประชุม โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และมีการวัดไข้ผู้เข้าร่วมประชุม