ประชุมกิจการอันตราย 3-2-2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ร้านเสริมสวย ตัดผม ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ