ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ ) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อปรึกษาหารืองานและกิจกรรมต่างๆในชุมชน