ประชุมคณะกรรมการศูนย์ LCT. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ LCT. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ