ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอ้อ  จัดประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ประจำปี พ.ศ.2562  เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมคำแดง โดยนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้