ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย นำโดยท่านรองชนาส ชัชวาลวงศ์  ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป ข้อมูล อุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ และคณะทำงานฯ ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย เพื่อสรุปถอดบทเรียนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ