ประชุมจังหวัดเลย 30-10-2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานที่ประชุม