ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 62

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562