ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) และข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องอาศัยอำนาจจากสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ในการพิจารณา