ประชุมสภาฯ 15-8-62

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ