ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ