ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยแรก

วันที่ 20 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ