ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ