ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564