ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ