ประชุมสันนิบาต 2/2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ