ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 18-1-2563

วันที่ 18 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักปลัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาชุมชน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการพัฒนาภายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในที่ประชุม