ประชุมอนุฯ 24/7/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้
1.การจัดซื้อรถจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาอ้อ
2.การจัดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.การก่อสร้างฝายยางกั้นแม่น้ำเลย บริเวณศูนย์จำหน่ายพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร หมู่ที่ 4
4.โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
โดยประชุมจะจัดขึ้นทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง