ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ