ประชุมเฝ้าระวังโควิด 19 ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลนาอ้อ ประชุมเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ