ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้เชิญตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ทางเทศบาลตำบลนาอ้อ  และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการพัฒนาภายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ  โดย นางกองเพ็ชร  ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในที่ประชุม