ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อโดยสำนักปลัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย บ้านพักเด็กจังหวัดเลย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน