ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2566 จังหวัดเลย ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (อปท.ในเขตอำเภอเมืองเลย จำนวน 14 อปท.) ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ ซึ่งนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธาน นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองเลย พร้อมทั้งได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาอ้อ จำนวน 32 ทุน