ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นำ้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้นำ้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 เพื่อสรุปปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ