ประชุม สปสช.1/64

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธาน ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอ้อ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 2 เรื่อง คือ  1. รายกงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ    2. การพิจารณาแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2564