ประชุม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคำแดง เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดิษพล บุตรดีวงศ์ ท่านท้องถิ่นจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น