ประชุม โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุม โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคำแดง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองเลย ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ เป็นประธานในการประชุม