ประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกฯ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสมใจ ปิตุโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ ได้ให้การรับรอง นายไพรัช จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นโรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินทุกด้าน