ประเมินโภชนาการผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่โรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อประเมินโภชนาการผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงานบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย