ปรับปรุงหอกระจายข่าว

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 งานป้องกัน เทศบาลตำบลนาอ้อ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าว ให้มีประสิทธิภาพสูงสดในการกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อให้ประชานชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน