สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส ปี 2565