สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566