สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส ปี 2566