ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาอ้อพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่3 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ได้พบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครอง
ทั้ง 30 ท่านเป็นอย่างดี ทางเทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบคุณ ณ ที่นี้อีกครั้ง