ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลนาอ้อและการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำภอเมืองเลย

วันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯของเทศบาลตำบลนาอ้อ และการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำ้ภอเมืองเลย โดยมีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายชาญวิทย์ บัวหนอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเลย นายเฉลียว วงษ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ