ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำผู้สูงอายุจากโรงเรียนอาวุโสศึกษา ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่วัดศรีอภัยวัน บ้านนาอ้อ